Meitheal Pleanála an Iarthuaiscirt

Pleanáil Teanga i Limistéir Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt

Dhéanfar iarracht san alt ghairid seo soiléiriú a dhéanamh ar chúrsaí pleanála teanga mar atá siad i láthair na huaire agus rud beag eolas faoi Acht na Gaeltachta 2012 a chur tús leis an obair úr seo i leith treisiú na Gaeilge.

Ag eascairt ó Acht na Gaeltachta 2012 cuireadh cúraimí pleanáil teanga ar Údarás na Gaeltachta. Seo thíos na príomh phointí ag éirí as Acht na Gaeltachta 2012.

  • Rinneadh an Ghaeltacht a rannt suas ina ‘’Limistéir Pleanála Teanga’. Ó thaobh an cheantair seo de fágann sé go bhfuil Rann na Feirste, Loch an Iúir, Anagaire agus Gaoth Dobhair, mar aon limistéar Ghaeltachta amháin – Limistéir Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt.

  • Ar iarratas, rinne an tÚdarás ‘Ceanneagraíocht’ a roghnú sa limistéar – eagras a mheas siad a bheadh ábalta an togra pleanála teanga a stiúradh agus a chomhordú.

  • Toghadh Comharchumann Ghaoth Dobhair mar ‘Ceanneagráiocht’ i limistéir pleanála teanga an Iarthuaiscirt.

  • Tá ‘Comhaontú’ sínithe ag an Chomharchumann leis an Údarás chun plean teanga a churi gcrích. Tá maoiniú curtha ar fáil ag an Údarás chun an plean a chur le chéile.

  • Chuige  sin cuireadh ‘Meitheal Pleanála Teanga’ ar an fhód – coiste pleanála teanga le hionadaithe óna ceantair uilig atá sa limistéar.

  

Teagmháil:    074 95 60620
Ríomhphost:  hjdevine@gmail.com

  • beirt chomhairleoir pleanála teanga fostaithe ag an Chomharchumann faoi stiúir na meithle chun an plean teanga a chur i gceann a chéile. Is iad sin: Hannah Ní Dhoimhín agus an Dr. Dónall Ó Baoill.

  • Tá an Ceanneagraíocht, Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt agus na Comhairleoirí ag obair as láimh a chéile chun an plean a chur i gcrích.

  • Leagadh síos tréimhse  2 bhliain chun an plean a chur i láthair an Údaráis agus táthar ag tarraingt ar dheireadh na tréimhse sin gan mhoill.

  • Leagadh síos tréimhse de 7 mbliana leis an phlean a chur i bhfeidhm.

Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt, An Ceanneagraíocht agus an comhairleoir pleanála teanga, Hannah Ní Dhoimhín - ag cruinniú ar na mallaibh chun ‘Plean Teanga’ do limistéar an Iarthuaiscirt a chur i gceann a chéile.

Tá staid reatha na Gaeilge sa limistéar le meas ar dtús sula ndéanfar an plean féin a scríobh.  Chuige sin tá ceistneoirí ullmhaithe le haghaidh na hoibre seo agus táthar ar obair á ndáileadh i réimse an oideachais, tríd na naíonraí, bunscoileanna agus na hiarbhunscoileanna.

  Hannah Ní Dhoimhín                          
An Dr. Dónall Ó Baoill

Ó chlé: Máire Uí Chomhaill, Colm Ó Baoill, Séamus Mac Ruairí, Máire Uí Choilm, Síle Uí Ghallchóir, Máirín Uí Ghallchóir, Hannah Ní Dhoimhín, Dónall Ó Cnáimhsí, Treasa Ní Ghallchóir agus Aodh Mac Ruairí.

Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt réidh le tabhairt faoin chéad chiliméadar de ‘Rith 614.48 m ag croisbhealach an Bhun Bhig ar an 11 Márta.

Is féile náisiúnta nua d’Éirinn é Rith 2016 a bhí ar siúl ón 4-14 Márta 2016 mar cheann de phríomhimeachtaí Sheachtain na Gaeilge. Iomlán eolais faoi mar a d’éirigh leis @ https://www.rith.ie/ga/   agus íomhánna agus fís ar Facebook fosta @ https://www.facebook.com/CairdeRith